Categorie archieven: Onderzoek

Onderzoek naar online opvoedinformatie

Praat met je kind over homoseksualiteit, laat je kind zelf risico’s ontdekken, blijf rustig als je kind een driftbui heeft: het zijn voorbeelden van adviezen die gegeven worden bij verschillende onderwerpen op Opvoeden.nl. Door middel van online peilingen en feedback uit het Landelijk Ouderpanel weten we dat deze adviezen voor een groot deel als nuttig worden ervaren. We willen echter meer inzicht krijgen in hoe ouders uit diverse culturen hier tegenaan kijken. Daarom is onderzoeker Christa Nieuwboer voor Stichting Opvoeden.nl een onderzoek gestart onder deze ouders.

In dit onderzoek spreekt Nieuwboer met zo’n 50 ouders van verschillende afkomst. Dat doet zij door aan te sluiten bij bijeenkomsten van bijvoorbeeld CJG Rijnmond, GGD Gelderland-Zuid en de Opvoedparty. ,,Ik geef ouders vanuit verschillende culturen de kans om feedback te geven op opvoedadviezen. Dat geeft inzicht in wat voor hen aanvaardbaar is en wat niet. Wie de dominante waarden niet deelt, kan moeite hebben met bepaalde adviezen. De resultaten geven inzicht in wat er onder deze ouders speelt en welke adviezen voor hen wel en niet bruikbaar zijn. Stichting Opvoeden.nl stelt zich daarmee heel kwetsbaar op. Het onderzoek houdt de organisatie een spiegel voor: geeft de opvoedinformatie wel altijd antwoord op de vragen die ouders echt hebben?

Lees hier meer: https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/diversiteit/

Het valideren van opvoedinformatie

Toen Els Verkerk in 2011 met Stichting Opvoeden.nl begon was dat vanuit de overtuiging dat ouders de beste informatie over opvoeden verdienen. Maar hoe stel je vast wat de beste opvoedinformatie is? Over welke onderwerpen moet het gaan? Voor welke leeftijden? In welke situaties hebben ouders speciale behoeften? Hoe verspreid je de informatie onder zo veel mogelijk ouders? De ambitie lijkt misschien eenvoudig, maar de uitvoering blijkt complex. Het is heel boeiend om hier als onderzoeker bij betrokken te zijn en steeds weer te merken dat een onderzoekende houding de basis vormt van het werk van de stichting.

Lees hier mijn blog:

https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/blogchristanieuwboer/

Progress in proficiency and participation: an adult learning approach to support social integration of migrants in Western societies

Dit boek is een weergave van diverse lezingen en workshops tijdens een congres over Linguistic Integration of Adult Migrants (Raad van Europa, Straatsburg, 2016).

Wij beschrijven aan de hand van de Themis-methode welke ontwerpprincipes aan inburgeringsonderwijs (m.n. voor deelnemers zonder opleiding) ten grondslag liggen.

Hoofdstuk 4, p. 201-206

Engelse samenvatting:

Educational courses that exist to support migrants in their efforts to participate in a host society should be properly designed with pedagogical expertise. In this paper, we clarify basic principles of adult learning, using the Themis method as an example. Instead of a fixed curriculum which aims to teach dominant and stereotypical cultural habits, a participatory approach fosters the development of new kinds of awareness and new ways of coping with the differences between cultures, and leads to more profound results in terms of self-confidence, participation, empowerment and language proficiency.

Christa Nieuwboer & Rogier van ’t Rood

> Link naar het hoofdstuk (Open Access)

Referentie:

Nieuwboer, C.C. & Rood van’t, R. Progress in proficiency and participation. An adult learning approach to support social integration of migrants in western societies. In: Beacco, J.-C., Little, D., Krumm, H.-J. and Thalgott, Ph. (eds.) (2017), The Linguistic Integration of Adult Migrants: Some Lessons from Research. Berlin: De Gruyter Mouton in cooperation with the  Council of Europe.

https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/472830

Inburgering heroverwogen: Position paper

dreamstime_xs_33550699

Inburgeringsonderwijs is momenteel met name gericht op taal en kennis. Dat is onvoldoende voor de complexe opgave om een leven op te bouwen in een onbekende samenleving, vooral voor laag-  of niet-opgeleiden. De verantwoordelijkheid voor de participatie van geïsoleerd levende volwassenen ligt momenteel bij de gemeenten (Participatiewet). Zoals te verwachten was, blijkt dat de stap naar werk voor sommige mensen te groot is. Ook inburgeringscijfers blijven achter. Voor deze volwassen migranten, die vaak kampen met psychosomatische klachten, wordt dan doorgaans ontheffing van de inburgeringsplicht aangevraagd. Echter, daarmee zijn de persoonlijke, gezins- en maatschappelijke problemen van deze burgers natuurlijk niet opgelost.

In dit Position paper stellen we, op basis van jarenlang praktijkgericht onderzoek en op verzoek van de Raad van Europa, een andere aanpak voor, waarin inzichten uit sociaal werk, andragogiek en educatie worden gecombineerd.

http://ideal-participation.eu/themis/site/2016/09/18/inburgering-heroverwogen-position-paper/

Hoofdstuk: Peer and professional online support for parents

Cover PsychSocNetw

The Internet provides a popular and convenient source of information and support on parenting, offering many opportunities for both peer and professional support. Recent studies have also shown that both parents and children can benefit from online parenting support.
In this chapter, we describe the current variety of online services for parents, distinguishing between peer support and professional support. Specifically we will focus on the design characteristics of these web-based resources. Since Internet technology is still rapidly developing, many new opportunities for social networking are available. The provision of multilayered interaction (many-to-many, one-tomany, one-to-one) and the use of multiple components in websites may enhance the way parents feel supported. Also, training can be added to online programs, which aims to change parental knowledge, behavior and attitude. Furthermore, we discuss experimental results from recent meta-analytic study on the effects of online parental education.
Providing an overview of the past decade, we discuss two major trends which give direction to future research and development: missing aspects of research on online social networking and  inspiring opportunities for online professional support for parents.

Christa Nieuwboer

Ruben Fukkink

Open Access hyperlink to the chapter (DOI)

Opvoeden en sociale integratie: hoe komen ze samen?

Banner Raad voor Europa congres

Een van de meest relevante onderwerpen voor taalverwerving van migranten is opvoeding. Het is een onderwerp waarop zoveel perspectieven mogelijk zijn, dat zo diep op emoties inwerkt en waarin zoveel keuzes te maken zijn: het is bijzonder geschikt om op basis hiervan een cursus voor sociale integratie en inburgering te ontwikkelen. Naast andere alledaagse thema’s en met de inzet van allerlei creatieve didactische methoden is IDEAL/Themis een methode die zelfs bij analfabete en laaggeletterde migranten een verbetering in taalbeheersing en participatie laat zien.

 

Op donderdag 31 maart presenteren we de methode IDEAL/Themis aan zo’n 170 beleidsmaker en wetenschappers die door de Raad voor Europa zijn uitgenodigd om mee te denken over nieuwe manieren om aan sociale integratie te werken.

De meeste methoden gaan uit van het leren van de doeltaal. Dergelijke cursussen worden vaak gegeven volgens een instructief klassikaal didactisch model. Voor laag opgeleide en analfabete cursisten is dat een onhaalbare horde. Zij hebben immers geen leer-ervaringen en kunnen de stof niet tot zich nemen. Dit leidt tot faalangst, frustratie en zg. “course-blocking”. Door taal en doelcultuur centraal te stellen worden bovendien culturele tegenstellingen eerder versterkt (“je moet je aanpassen aan ons”) dan dat interculturele competentie en tolerantie worden bevorderd.

IDEAL/Themis begint bij de belevingswereld van de participanten zelf. De methode gaat uit van twee imperatieven: de taal leren die relevant is voor de deelnemers; en het voortdurend uitdagen om nieuwe perspectieven in te nemen, waaronder die van elkaar, de begeleider (een rolmodel) en van diverse burgers in de doelcultuur. Daardoor ontstaat een boeiend leerproces over o.a. gezondheid, communicatie en opvoeding.

Evaluaties laten zien dat deelnemers bovendien een taalniveau en een participatieniveau kunnen stijgen door het doorlopen van de cursus.

Lees hier onze presentatie op het congres in Straatsburg op 31 maart 2016: Presentatie Raad voor Europa 2016

Artikel over sociale integratie (met o.a. opvoedingsondersteuning)

In dit onderzoeksartikel wordt beschreven wat de ervaringen en resultaten zijn van een alternatief programma voor sociale integratie en participatie. Dit programma is pedagogisch en participatief van karakter en sluit daarmee goed aan bij migranten die niet- of laaggeschoold zijn. 

Learning Language that matters, a pedagogical method to support migrant mothers without formal education experience in their social integration in Western countries. (Open access).

Christa Nieuwboer & Rogier van ’t Rood (feb. 2016).

Background: Courses for migrants in Europe are mostly aimed at literacy in western languages as a means for participation in society. These curricula are not suitable for migrants without previous basic education, which leaves groups of migrants vulnerable to alienation and without support for social integration.

Method: The IDEAL-programme (Integrating Disadvantaged Ethnicities through Adult Learning), which takes a participatory didactic approach and in which daily personal and family life is the starting point for learning, was provided and evaluated in the Netherlands and Sweden in 2011–2013. The participants (N = 16) were migrant mothers of Berber and Arabic origin without formal educational experience. The teachers shared the same background and served as role model facilitators and social brokers.

Results: Through exploring their personal narratives, the participants showed new insights,skills, and attitudes on the topics of communication, health and parenting. All participants showed progress in language acquisition and participation in society. The Dutch group of migrant mothers reported to use less physical punishment and threats to their children, and to practise more positive parenting skills instead.

Discussion: Literacy oriented programmes for social integration are not suitable for all migrants and do not encourage acculturation. The proposed method offers a feasible alternative, so that migrants may be more adequately supported in their efforts for social integration in receiving societies. In order to advance the future development of participatory programmes for civic education, several key intervention design principles and political conditions are discussed.

Read our open access article in the Journal of Intercultural Communication: 

Learning Language that matters, a pedagogical method to support migrant mothers without formal education experience in their social integration in Western countries.

Christa Nieuwboer & Rogier van ’t Rood (feb. 2016).

Lectoraat “Opvoeden voor de toekomst”

Vanaf 1 september 2015 is Christa Nieuwboer aangesteld als lector bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Zij gaat het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ vormgeven. Het lectoraat gaat onderzoek verrichten naar opvoedingswaarden en opvoedingsdilemma’s waarvoor ouders en professionele opvoeders zich in de huidige samenleving gesteld zien. Het lectoraat vervult een voortrekkersrol in het genereren van nieuwe perspectieven en professionele handelingsmodellen.

De lectoraatsopdracht is gebaseerd op de visie die stelt dat de samenleving almaar ‘vloeibaarder’ wordt: zekerheden, vaste normen en waarden en langdurige verbintenissen lijken weg te vallen. Dit heeft invloed op relaties, gezinsvormen, beschikbaarheid van werk, de diversiteit in de samenleving, arbeid en privéleven. In allerlei opzichten levert die ‘vloeibare modernisering’ kansen, maar ook grote onzekerheden. Het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ gaat met behulp van praktijkgericht onderzoek kennis genereren over de manier waarop ouders ondersteund kunnen worden door instellingen voor opvoedingsondersteuning, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en jeugdwelzijn bij dilemma’s en vragen als gevolg van de vloeibare modernisering.

Christa Nieuwboer
Christa Nieuwboer
(1964) studeerde af aan de Universiteit van Leiden in de studierichting Godsdienstwetenschappen (1989). Zij werkte enkele jaren als jeugdwerkadviseur en freelance grafisch vormgever/journalist in de non-profit sector. In 2004 schreef zij een boek over relatievaardigheden tijdens de zwangerschap en de overgang naar het ouderschap.

In 2006 is zij gestart bij Fontys Hogeschool Pedagogiek, hier leidt zij toekomstige professionals op voor hun werk met gezinnen. In 2010 verscheen haar volgende boek, waarin een doelgerichte methode voor opvoedingsondersteuning wordt beschreven. Naast haar werk als docent is Christa in 2014 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tegelijkertijd heeft zij in deze periode haar aandacht en kennis gewijd aan het ontwikkelen van een curriculum rond online hulpverlening voor beroepskrachten. Daarnaast heeft zij een voortrekkersrol genomen in de opzet van het Expertisecentrum Online Jeugdzorg.

Lectoraat diversiteit en orthopedagogisch handelen
Het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ sluit aan bij de kennis die in het bestaande lectoraat ‘Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen’ ontwikkeld wordt. Dit lectoraat verricht onderzoek vanuit de invalshoek van culturele diversiteit naar het belang van bestaande persoonlijke netwerken van (specifiek) migrantenouders versus professionele orthopedagogische ondersteuning vanuit (eerste en tweedelijns) instellingen voor jeugdzorg en jeugdhulpverlening en wordt geleid door lector Yolanda te Poel.

Fontys Hogeschool Pedagogiek
Fontys Hogeschool Pedagogiek organiseert onderwijs ten behoeve van een breed werkveld, variërend van opvoedingsondersteuning en kinderopvang tot jeugdzorg, justitiële jeugdinstellingen, gehandicaptenzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie.

Fontys Hogeschool Pedagogiek verzorgt de bacheloropleidingen Pedagogiek en Leraar Pedagogiek de beroepsgerichte masteropleiding Pedagogiek alsmede cursussen en trainingen voor professionals in het werkveld.

De bachelor opleidingen worden aangeboden in Tilburg, Eindhoven, Sittard, en Den Bosch in de varianten voltijd en deeltijd. De masteropleiding Pedagogiek wordt in Tilburg aangeboden. Met 2071 studenten en 178 personeelsleden is Fontys Hogeschool Pedagogiek de grootste pedagogiekopleiding in Nederland.

Artikel Maatwerk juli 2015

In dit artikel wordt een verbinding gelegd tussen diverse overzichtsstudies en het werken met online tools in het sociaal domein.

Dat internet communicatie technologie nu al een rol speelt in hulpverlening behoeft geen betoog. Onderzoeksresultaten richten onze aandacht op wat wel en niet werkt en hoe de kernwaarden van de sociaal-maatschappelijke dienst- en hulpverlening versterkt worden door het werken met online tools.

Artikel Maatwerk 2015

Kwartaalbericht 2. Expertisecentrum Online Jeugdzorg.

Het Expertisecentrum Online Jeugdzorg combineert praktijkgericht onderzoek en onderwijs op hbo-niveau en draagt daarmee bij aan innovaties in de jeugdzorg die aansluiten bij de transitie en de transformatie. Online jeugdzorg richt zich immers op de zelfhulp en eigen kracht van gezinnen en is efficiënt en laagdrempelig.

Dit kwartaalbericht laat zien wat het Expertisecentrum heeft ondernomen in april, mei en juni 2015. In dit kwartaalbericht lees je dat er 8 nieuwe publicaties zijn, 3 krantenberichten, 230 beschreven online tools – en vele activiteiten om kennis te delen over online jeugdzorg.

2015 Kwartaal 2 Expertisecentrum Online Jeugdzorg