Categorie archieven: Projecten

Onderzoek naar online opvoedinformatie

Praat met je kind over homoseksualiteit, laat je kind zelf risico’s ontdekken, blijf rustig als je kind een driftbui heeft: het zijn voorbeelden van adviezen die gegeven worden bij verschillende onderwerpen op Opvoeden.nl. Door middel van online peilingen en feedback uit het Landelijk Ouderpanel weten we dat deze adviezen voor een groot deel als nuttig worden ervaren. We willen echter meer inzicht krijgen in hoe ouders uit diverse culturen hier tegenaan kijken. Daarom is onderzoeker Christa Nieuwboer voor Stichting Opvoeden.nl een onderzoek gestart onder deze ouders.

In dit onderzoek spreekt Nieuwboer met zo’n 50 ouders van verschillende afkomst. Dat doet zij door aan te sluiten bij bijeenkomsten van bijvoorbeeld CJG Rijnmond, GGD Gelderland-Zuid en de Opvoedparty. ,,Ik geef ouders vanuit verschillende culturen de kans om feedback te geven op opvoedadviezen. Dat geeft inzicht in wat voor hen aanvaardbaar is en wat niet. Wie de dominante waarden niet deelt, kan moeite hebben met bepaalde adviezen. De resultaten geven inzicht in wat er onder deze ouders speelt en welke adviezen voor hen wel en niet bruikbaar zijn. Stichting Opvoeden.nl stelt zich daarmee heel kwetsbaar op. Het onderzoek houdt de organisatie een spiegel voor: geeft de opvoedinformatie wel altijd antwoord op de vragen die ouders echt hebben?

Lees hier meer: https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/diversiteit/

Progress in proficiency and participation: an adult learning approach to support social integration of migrants in Western societies

Dit boek is een weergave van diverse lezingen en workshops tijdens een congres over Linguistic Integration of Adult Migrants (Raad van Europa, Straatsburg, 2016).

Wij beschrijven aan de hand van de Themis-methode welke ontwerpprincipes aan inburgeringsonderwijs (m.n. voor deelnemers zonder opleiding) ten grondslag liggen.

Hoofdstuk 4, p. 201-206

Engelse samenvatting:

Educational courses that exist to support migrants in their efforts to participate in a host society should be properly designed with pedagogical expertise. In this paper, we clarify basic principles of adult learning, using the Themis method as an example. Instead of a fixed curriculum which aims to teach dominant and stereotypical cultural habits, a participatory approach fosters the development of new kinds of awareness and new ways of coping with the differences between cultures, and leads to more profound results in terms of self-confidence, participation, empowerment and language proficiency.

Christa Nieuwboer & Rogier van ’t Rood

> Link naar het hoofdstuk (Open Access)

Referentie:

Nieuwboer, C.C. & Rood van’t, R. Progress in proficiency and participation. An adult learning approach to support social integration of migrants in western societies. In: Beacco, J.-C., Little, D., Krumm, H.-J. and Thalgott, Ph. (eds.) (2017), The Linguistic Integration of Adult Migrants: Some Lessons from Research. Berlin: De Gruyter Mouton in cooperation with the  Council of Europe.

https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/472830

Opvoedingsondersteuning in volwassenenonderwijs met Themis

Ik zie opvoedingsondersteuning als een vorm van leren door volwassenen. Daarom ben ik blij dat ik kan samenwerken met het Themis-programma, waarin volwassenenonderwijs op een participatieve manier wordt ontworpen. Dat betekent onder andere dat de onderwerpen die voor de deelnemers het meest relevant zijn aan bod komen in het lesprogramma. Vaak noemen de deelnemers “opvoeden” als één van de thema’s die hen het meest bezighouden.

Themis draagt bij aan zelfvertrouwen, leervermogen, taalvaardigheid, communicatie, gezinsfunctioneren en actieve deelname in de samenleving. Op de onderstaande website vind je een filmpje waarin de benadering wordt toegelicht en andere informatie over Themis.

www.themis-participatie.nl

Inburgering heroverwogen: Position paper

dreamstime_xs_33550699

Inburgeringsonderwijs is momenteel met name gericht op taal en kennis. Dat is onvoldoende voor de complexe opgave om een leven op te bouwen in een onbekende samenleving, vooral voor laag-  of niet-opgeleiden. De verantwoordelijkheid voor de participatie van geïsoleerd levende volwassenen ligt momenteel bij de gemeenten (Participatiewet). Zoals te verwachten was, blijkt dat de stap naar werk voor sommige mensen te groot is. Ook inburgeringscijfers blijven achter. Voor deze volwassen migranten, die vaak kampen met psychosomatische klachten, wordt dan doorgaans ontheffing van de inburgeringsplicht aangevraagd. Echter, daarmee zijn de persoonlijke, gezins- en maatschappelijke problemen van deze burgers natuurlijk niet opgelost.

In dit Position paper stellen we, op basis van jarenlang praktijkgericht onderzoek en op verzoek van de Raad van Europa, een andere aanpak voor, waarin inzichten uit sociaal werk, andragogiek en educatie worden gecombineerd.

Inburgering heroverwogen: Position paper

Artikel over sociale integratie (met o.a. opvoedingsondersteuning)

In dit onderzoeksartikel wordt beschreven wat de ervaringen en resultaten zijn van een alternatief programma voor sociale integratie en participatie. Dit programma is pedagogisch en participatief van karakter en sluit daarmee goed aan bij migranten die niet- of laaggeschoold zijn. 

Learning Language that matters, a pedagogical method to support migrant mothers without formal education experience in their social integration in Western countries. (Open access).

Christa Nieuwboer & Rogier van ’t Rood (feb. 2016).

Background: Courses for migrants in Europe are mostly aimed at literacy in western languages as a means for participation in society. These curricula are not suitable for migrants without previous basic education, which leaves groups of migrants vulnerable to alienation and without support for social integration.

Method: The IDEAL-programme (Integrating Disadvantaged Ethnicities through Adult Learning), which takes a participatory didactic approach and in which daily personal and family life is the starting point for learning, was provided and evaluated in the Netherlands and Sweden in 2011–2013. The participants (N = 16) were migrant mothers of Berber and Arabic origin without formal educational experience. The teachers shared the same background and served as role model facilitators and social brokers.

Results: Through exploring their personal narratives, the participants showed new insights,skills, and attitudes on the topics of communication, health and parenting. All participants showed progress in language acquisition and participation in society. The Dutch group of migrant mothers reported to use less physical punishment and threats to their children, and to practise more positive parenting skills instead.

Discussion: Literacy oriented programmes for social integration are not suitable for all migrants and do not encourage acculturation. The proposed method offers a feasible alternative, so that migrants may be more adequately supported in their efforts for social integration in receiving societies. In order to advance the future development of participatory programmes for civic education, several key intervention design principles and political conditions are discussed.

Read our open access article in the Journal of Intercultural Communication: 

Learning Language that matters, a pedagogical method to support migrant mothers without formal education experience in their social integration in Western countries.

Christa Nieuwboer & Rogier van ’t Rood (feb. 2016).

Kwartaalbericht 2. Expertisecentrum Online Jeugdzorg.

Het Expertisecentrum Online Jeugdzorg combineert praktijkgericht onderzoek en onderwijs op hbo-niveau en draagt daarmee bij aan innovaties in de jeugdzorg die aansluiten bij de transitie en de transformatie. Online jeugdzorg richt zich immers op de zelfhulp en eigen kracht van gezinnen en is efficiënt en laagdrempelig.

Dit kwartaalbericht laat zien wat het Expertisecentrum heeft ondernomen in april, mei en juni 2015. In dit kwartaalbericht lees je dat er 8 nieuwe publicaties zijn, 3 krantenberichten, 230 beschreven online tools – en vele activiteiten om kennis te delen over online jeugdzorg.

2015 Kwartaal 2 Expertisecentrum Online Jeugdzorg

Kwartaalbericht Expertisecentrum Online Jeugdzorg

In dit kwartaalbericht o.a.: publicaties over online jeugdzorg, activiteiten van de kernkring van 6 onderzoekers en nieuwe stappen in scholing van hbo-professionals. Lees meer in dit bericht (pdf):

2015 Kwartaal 1 Expertisecentrum Online Jeugdzorg


 

Hier publiceren we informatie over het werken met online tools

Meer informatie over het Expertisecentrum Online Jeugdzorg via:

Online tools voor de jeugdprofessional – Evaluatierapport Fase 1

Eindrapportage Fase 1 Online tools voor de jeugdprofessional_EXTERN

Het project Online tools voor de jeugdprofessional wil professionals voorzien van direct toepasbare tools op het gebied van online hulp- en dienstverlening, opdat zij goede toegang kunnen bieden tot faciliteiten op het gebied van zorg en welzijn. Onder jeugdprofessionals verstaan we alle beroepskrachten die in contact komen met jeugd en gezinnen: van kinderopvangmedewerkers tot huisartsen, van sportleraren tot muziekdocenten, van pedagogen tot sociaal verpleegkundigen.

Studenten van Zuyd en Fontys Hogeschool Pedagogiek werken onder begeleiding van docenten aan dit project. Daarnaast waren enkele projectleden actief in het uitvoeren van bevragingen bij jeugdprofessionals.

Fase 1 liep van september 2014-december 2014. In deze periode zijn plm. 150 online tools beschreven, 9 factsheets geplaatst en 90 jeugdprofessionals gesproken over de knelpunten en kansen in het werken met online tools. Dit levert stof voor het maken van o.a. nieuwe factsheets. Zie het rapport voor meer informatie en details. In Fase 2 (2015) ligt het accent op onderzoek naar diverse aspecten van het gebruik van online tools, waaruit meer factsheets voortkomen, en focus groep gesprekken om de voorwaarden voor acceptatie van het werken met online tools te verhelderen.

Vijf onderzoekers Online jeugdzorg gezocht

 

In Ronde 1 van de belangstellingsregistratie zoekt het Expertisecentrum Online jeugdzorg diverse leden m.i.v. 1 februari 2015. Als kerngroeplid verbind je je minimaal 2 jaar aan het Expertisecentrum Online Jeugdzorg tegen een kleine vergoeding. Doel: structureel kennis op dit gebied met elkaar checken, delen en verspreiden.

Jeugdzorg wordt hierbij breed opgevat als alle ondersteuning, voorlichting, advisering èn hulpverlening voor jeugd en gezinnen bij opgroeien en opvoeden.


Kom jij in aanmerking?
– je bent onderzoeker en kunt wetenschappelijk vergaarde kennis delen over één van de onderstaande thema’s
– je ziet kansen om kennis te valoriseren en zoekt de verbinding met het hbo-onderwijs
– je bent pro-actief en creatief in het bedenken van diverse vormen van kennisdisseminatie

Je bent al expert of je verdiept je de komende jaren in één van de volgende thema’s:
1. social media in online jeugdzorg.
2. persuasive design / serious gaming / games for health.
3. effectiviteit en betrouwbaarheid van diverse vormen van online communicatie.
4. innovaties in de jeugdzorg.
5. grenzen aan online jeugdzorg
6. (culturele) diversiteit in online jeugdzorg
7. werving van subsidies voor onderzoek naar online jeugdzorg.
Daarnaast is er ruimte om zelf een relevant thema/gebied onderbouwd voor te dragen.

Belangstelling? Vraag de achtergrondinformatie op via onlinejeugdzorg@fontys.nl